Vedtekter for Esports LAN Gaming

§ 1 Navn, Formål og Oppgaver

§ 1-1 Foreningens navn
Organisasjonen er en ideell interesseorganisasjon for datainteressertr datainteressert  ideelll interess ungdom.

Organisasjonens navn går under: “Esports LAN Gaming”, herunder forkortet med: “EsLG”.

§ 1-2 Foreningens formål
EsLG er en organisasjon som utelukkende skal organisere og arrangere LAN (sosiale samlinger med fokus på dataspill, esport og andre liknende interesser) for datainteressert ungdom.

EsLG sitt formål er ikke-økonomisk.

§ 1-3 Styret oppgaver

Oppgavene til styret er å planlegge på gjennomføre arrangementene til EsLG.

Nettside og sosiale medier skal være optimal til en hver tid.

§ 2 Årsmøte

§ 2-1 Årsmøte

EsLG avholder ordinært årsmøte årlig innen 30. desember. På årsmøtet skal styret behandle saker etter organisasjonens vedtekter, samt innkomne forslag fra medlemmer.

Årsmøtet behandler følgende saker:

Valg av møteleder, referent og representant(er) til å godkjenne og undertegne referatet.
Godkjennelse av styrets regnskap for inneværende år.
Opptak/Gjennomgåelse av nye medlemmer, jfr. § 4-1.
Forslag til vedtektsendringer.
Virksomhetsplan og budsjett.
Øvrige innkomne forslag.
Valg av styremedlemmer, styrets leder og nestleder, jfr. § 3-1.

§ 2-2 Innkallinger og stemmeregler

Styret kaller inn til årsmøte med to ukers varsel.

Hvert medlem har én stemme på årsmøtet. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

§ 2-3 Ekstraordinært årsmøte

Det avholdes ekstraordinært årsmøte hvis styret eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling må sendes med minst en ukes varsel, og kun sakene nevnt i innkallingen kan tas opp.

§ 2-4 Endringer i vedtekter
Endringer i foreningens vedtekter vedtas ved årsmøtet. Vedtak om endringer krever 2/3 flertall av de møtende medlemmene.

§ 2-5 Oppløsning av organisasjonen

EsLG kan kun oppløses med 2/3 flertall på et ordinært årsmøte og et påfølgende ekstraordinært årsmøte hvor oppløsning er eneste sak som skal behandles. Ved oppløsning bestemmer årsmøtet fordelingen av EsLG’s midler.

§ 3 Styre

§ 3-1 Styrets oppbygning
Styret skal ha 5 til 7 medlemmer. Stillingene er som følger: Leder, Nestleder, 3 Styremedlemmer og 2 Varamedlemmer.

Styrets nestleder har ansvaret for regnskapsføringen.

Styreplasser fylles for to år om gangen.

Et år skal styreleder, 1 styremedlem og 1 varamedlem velges.

Det påfølgende året skal nestleder, 2 styremedlemmer og 1 varamedlem velges.

Det er bare medlemmer, jfr. § 4-1, av EsLG som kan tilsettes i stillingene. Sittende styreleder, nestleder, styremedlem og varamedlem kan bli tildelt stillingen på nytt etter endt periode.

§ 3-2 Crew

Hvert arrangement har et visst antall i crew. Antall personer som skal være i crew, vil variere avhengig av LANets størrelse. De som er i crew betaler ingen inngangsbillett, men kan heller ikke delta på noen konkurranser. De som velger å være i crew behøver ikke å være medlemmer av EsLG jfr. § 4-1. Er de medlemmer fra før, eller betaler kontigent kan de delta på turneringer.

§ 4 Medlemskap og finansiering

§ 4-1 Medlemskontigent

Medlemskontigent for organisasjonen koster NOK 50,-.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *